REGULAMIN SZKOLEŃ

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zapisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do Szkoleń, których Organizatorem jest Paweł Łydek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Łydek Company, ul. Strażacka 30/2, 42-450 Grabowa, NIP: 6492225439, REGON: 380434014, adres e-mail: inzynieria.fitnessu@gmail.com zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie, terminach i w cenach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem: https://www.inzynieriafitnessu.pl/szkolenia oraz w dziale „wydarzenia” na profilu Organizatora na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/InzynieriaFitnessu/events/ .

 3. Organizator oświadcza, że Szkolenia stanowią pozaszkolną formę edukacji sportowej i rekreacyjnej.

 4. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

  1. Organizator – Paweł Łydek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Łydek Company, ul. Strażacka 30/2, 42-450 Grabowa, NIP: 6492225439, REGON: 380434014.

  2. Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do zaciągania zobowiązań, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.

  3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu.

  4. Szkolenie – organizowane przez Organizatora szkolenie o tematyce wskazanej w opisie szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone mogą być m.in. zajęcia teoretyczne, warsztaty oraz zajęcia praktyczne. Szkolenie może być jedno lub wielodniowe.

  5. Opis Szkolenia – zbiór informacji na temat danego Szkolenia opublikowany przez Organizatora w Serwisie pod adresem https://www.inzynieriafitnessu.pl/szkolenia , w dziale wydarzenia na profilu Organizatora na Facebooku (https://www.facebook.com/pg/InzynieriaFitnessu/events/) i/lub na portalu EVENEA (zlokalizowanym pod adresem: https://www.evenea.pl/).

  6. Opłata za Szkolenie – kwota należna Organizatorowi za udział danego Uczestnika w Szkoleniu, której wysokość wskazana jest w Opisie Szkolenia.

  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.); Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.

  8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).

  9. Serwis – portal internetowy INŻYNIERIA FITNESSU prowadzony przez Organizatora pod adresem https://www.inzynieriafitnessu.pl/ .

  10. EVENEA – portal internetowy EVENEA prowadzony przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, KRS: 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203, Kapitał zakładowy: 27.300 zł, pod adresem https://evenea.pl , za pośrednictwem którego prowadzone mogą być zapisy na Szkolenia.

 1. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (od art. 385(1) do art. 385(3) ), czy też naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 2

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 

 1. Informacje znajdujące się w Opisie Szkolenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Klient, dokonując zgłoszenia udziału w danym Szkoleniu zgodnie z poniższymi zapisami, składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącej danego Szkolenia, na warunkach podanych w Opisie Szkolenia oraz w niniejszym Regulaminie.

 2. Aby dokonać skutecznego zgłoszenia udziału w danym Szkoleniu, Klient powinien zrealizować łącznie następujące czynności:

 1. przesłać do Organizatora:

 1. wiadomość e-mail ze wskazaniem wymaganych przez Organizatora i określonych w Opisie Szkolenia danych osoby zgłaszanej do Szkolenia; lub

 2. zgłoszenie za pośrednictwem portalu EVENEA ze wskazaniem danych osoby zgłaszanej do Szkolenia wymaganych w formularzu zgłoszeniowym – o ile Organizator zdecydował się prowadzić zapisy na dane Szkolenie w tej formie.

 1. po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail od Organizatora, dokonać wpłaty całej Opłaty za Szkolenie w terminie wskazanym przez Organizatora w wiadomości e-mail na podany w niej numer rachunku bankowego Organizatora albo uiścić wpłatę za pośrednictwem portalu EVENEA.

 1. Wpłata całej Opłaty za Szkolenie we wskazanym przez Organizatora terminie stanowi warunek rezerwacji miejsca na Szkoleniu. Uczestnicy, których zgłoszenie (wysłanie zgłoszenia oraz wpłata Opłaty za Szkolenie) nastąpiło po wyczerpaniu liczby miejsc na Szkoleniu, zostają umieszczeni na liście rezerwowej, o czym zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem e-mail. Uczestnicy umieszczeni na liście rezerwowej, aż do czasu powiadomienia ich o zakwalifikowaniu do udziału w Szkoleniu, mogą za pośrednictwem e-mail zrezygnować z udziału w Szkoleniu i otrzymać zwrot całej Opłaty za Szkolenie, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia Klienta o rezygnacji.

 2. Za dzień uiszczenia Opłaty za Szkolenie uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora.

 3. W przypadku niedokonania wpłaty całej Opłaty za Szkolenie w terminie wskazanym przez Organizatora, zgłoszenie uważa się za nieskuteczne, a Umowę za niezawartą.

 4. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem Szkolenia jest krótszy niż 7 dni, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest uiszczenie całości Opłaty za Szkolenie najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.

 5. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu adres e-mail. W chwili doręczenia Klientowi potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie następuje zawarcie Umowy.

 6. W przypadku otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie z błędnymi danymi Uczestnika, Klient jest zobligowany do niezwłocznej korekty tych danych i przesłania prawidłowych danych Uczestnika e-mailem lub telefonicznie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku, reklamacje związane z błędnie wystawionym certyfikatem uczestnictwa w Szkoleniu nie będą przez Organizatora uznawane.

 7. Do dokonania zgłoszenia udziału w Szkoleniu konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia elektronicznego z podłączeniem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript, akceptującą „cookies” wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt plików w formacie .pdf (np. Adobe Acrobat Reader) lub .doc (np. Microsoft Word).

 8. Klient, dokonując zgłoszenia zgodnie z ust. 1 powyżej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej Umowy i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.inzynieriafitnessu.pl/regulamin-szkolen/ .

 9. Przy dokonaniu zgłoszenia udziału w Szkoleniu Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej Organizatora (newsletter). Szczegóły dotyczące otrzymywania newslettera, przetwarzania danych osobowych związanych z jego wysyłką, a także sposób wycofania zgody na otrzymywanie newslettera określa Regulamin Serwisu, który można znaleźć pod adresem [link]. Regulamin Serwisu stanowi również Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


 

§ 3

OPŁATA ZA SZKOLENIE, PROMOCJE, RABATY

 

 1. Opłata za Szkolenie obejmuje: koszt Szkolenia, a ponadto, jeżeli przewidziano w Opisie Szkolenia: komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach i certyfikat. Opłata nie obejmuje ewentualnych kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży Uczestnika.

 2. Opłata za Szkolenie podana jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.

 3. Klient wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów księgowych: rachunków, faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora. Organizator zapewnia autentyczność pochodzenia oraz integralność treści przesyłanych drogą elektroniczną dokumentów. Klient wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów księgowych w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów od Opłaty za Szkolenie wybranym osobom oraz organizowania promocji na określony czas lub dla określonej ilości Uczestników.

 5. Dla grup i stałych partnerów mogą być udzielone dodatkowe rabaty od Opłaty za Szkolenie.

 6. Udzielane rabaty od Opłaty za Szkolenie nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 

§ 4

REZYGNACJA KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 

 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Klientów - Konsumentów uregulowane są w § 5 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą zatem Klientów będących Konsumentami.

 2. Klient niebędący Konsumentem ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu za zwrotem 70% uiszczonej Opłaty za Szkolenie, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą Szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia albo w trakcie jego trwania, Opłata za Szkolenie nie podlega zwrotowi.

 3. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego lub których z Uczestników dotyczy rezygnacja. Zwrot Opłaty za Szkolenie dotyczy wyłącznie Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja.

 4. Rezygnację z udziału w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail: inzynieria.fitnessu@gmail.com .

 5. Rezygnacja ze Szkolenia jednego z Uczestników (w przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu grupy Uczestników) może oznaczać zmianę Opłaty za Szkolenie dla innych Uczestników kierowanych przez tego samego Klienta na Szkolenie, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Klient wyraża zgodę na potrącenie ze zwracanych mu kwot należności Organizatora wynikających ze zmiany Opłaty za Szkolenie dla pozostałych Uczestników.

 6. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia ze strony Organizatora.

 7. Zwrot odpowiedniej części Opłaty za Szkolenie dokonany zostanie w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, albo podany przez Klienta w oświadczeniu o rezygnacji z udziału w Szkoleniu.

 8. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji w myśl powyższych zapisów) nie daje prawa do żądania zwrotu Opłaty za Szkolenie.

 

§ 5

REZYGNACJA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM (PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

 

 1. Klient (Uczestnik) będący Konsumentem może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią – w szczególności, lecz nie wyłącznie, w formie wiadomości e-mail na adres inzynieria.fitnessu@gmail.com . Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. W razie odstąpienia o Umowy, Organizator niezwłocznie poinformuje Konsumenta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Konsumenta na poczet Opłaty za Szkolenie niezwłocznie, w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot Opłaty za Szkolenie nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 4. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta w trakcie trwania Szkolenia obejmuje wyłącznie te zajęcia w ramach Szkolenia, które się jeszcze nie odbyły do chwili powiadomienia Organizatora o odstąpieniu od Umowy. W takim wypadku zwrotowi podlegać będzie odpowiadająca tym zajęciom część Opłaty za Szkolenie, obliczona proporcjonalnie do czasu ich trwania w odniesieniu do czasu całego Szkolenia.

 5. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli termin Szkolenia przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w ust. 1. Utrata prawa do odstąpienia obejmuje okres przypadający po zakończeniu Szkolenia.

 6. Nieobecność Konsumenta na Szkoleniu (bez formalnego odstąpienia od Umowy w myśl powyższych zapisów) nie daje mu prawa do żądania zwrotu Opłaty za Szkolenie.

 

§ 6

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane przez Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: inzynieria.fitnessu@gmail.com albo listem poleconym na adres Organizatora (ul. Strażacka 30/2, 42-450 Grabowa).

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. dane Uczestnika oraz Klienta (w tym imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów: nazwę, adres kontaktowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tej osoby w związku ze złożoną reklamacją),

  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

  3. oczekiwania Klienta w związku z reklamacją.

 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do takiej reklamacji w zastrzeżonym powyżej terminie, oznacza to, że rozpatrzył ją pozytywnie.

 2. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z

 1. pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/ , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”, a także

 2. pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników jest Organizator - Paweł Łydek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Łydek Company, ul. Strażacka 30/2, 42-450 Grabowa, NIP: 6492225439, REGON: 380434014, adres e-mail: inzynieria.fitnessu@gmail.com .

 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi w związku ze zgłoszeniem, przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej w ramach Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia rachunku lub faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia rachunku/faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu rozpatrzenia złożonej na podstawie niniejszego Regulaminu reklamacji (art., 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, udostępnione dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora do informowania Klienta o szkoleniach i innych usługach w ramach rozsyłanego przez Organizatora newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Szczegóły dotyczące otrzymywania newslettera, przetwarzania danych osobowych związanych z jego wysyłką, a także sposób wycofania zgody na otrzymywanie newslettera określa Regulamin Serwisu.

 4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Klienta przetwarzane są przez czas niezbędny do wykonania Umowy lub rozpatrzenia reklamacji, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy lub złożonej reklamacji, a w przypadku wszczęcia postępowań w tym zakresie – do czasu ich prawomocnego zakończenia. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach statystycznych. Ponadto, Organizator ma obowiązek przechowywać wystawione rachunki/faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 5. Pozyskane przez Organizatora dane osobowe mogą być przetwarzane przez jego podwykonawców, z którymi współpracuje przy świadczeniu na rzecz Klienta poszczególnych usług określonych w Regulaminie (np. innym trenerom personalnym albo szkoleniowcom współpracującym z Organizatorem). Dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Organizator powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług:

 • technicznych i informatycznych, umożliwiającym przetwarzanie danych,

 • teleinformatycznych, umożliwiającym przesyłanie wiadomości mailowej lub sms,

 • obsługi płatności za usługi,

 • informatycznych, księgowych, prawnych itd.

Wszystkie podmioty, którym Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia Umowy, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

 4. W przypadku danych osób dedykowanych przez Klienta do realizacji Umowy Organizator informuje, że dane te pozyskał od strony z którą zawarł Umowę, tj. od Klienta. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, a także dane firmy, z którą osoba dedykowana do wykonania Umowy współpracuje.

 5. W ramach wykonywanych czynności Organizator z plików Cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch w Serwisie, jak również podejmuje działania remarketingowe. Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików Cookies zawarte są w Regulaminie Serwisu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Szkolenia (sesje fotograficzne, video) na wszelkich nośnikach danych. Udział w Szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez poszczególnych jego Uczestników nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Niniejsza zgoda obejmuje prawo na rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w prasie, materiałach reklamowych, banerach, Internecie. Uczestnik, który takiej zgody nie wyraża, zobowiązany jest do poinformowania Organizatora w wiadomości e-mail o odmowie wyrażenia takiej zgody najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia.

 

§ 8

ODWOŁANIE, ZMIANA TERMINU, LOKALIZACJI LUB PROGRAMU SZKOLENIA

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia bądź jego odwołania, w szczególności, lecz nie wyłącznie, z przyczyn losowych (np. awarii, wypadku lub choroby prowadzącego) lub z powodu niezgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników, którą Organizator przewidział w Opisie Szkolenia.

 2. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zwróci całą uiszczoną przez Klienta Opłatę za Szkolenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu Szkolenia.

 3. O zmianie terminu Szkolenia Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta, nie później niż na 3 dni przez terminem rozpoczęcia Szkolenia. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie terminu Szkolenia, nie później jednak niż do końca dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia Klient, według swego uznania, może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu i żądać zwrotu całości uiszczonej Opłaty za Szkolenie, co nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora żądania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzania Szkolenia, o czym poinformuje Klienta najpóźniej w terminie 3 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie lokalizacji Szkolenia, nie później jednak niż do końca dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia Klient, według swego uznania, może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu i żądać zwrotu całości uiszczonej Opłaty za Szkolenie, co nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora żądania.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia oraz osób prowadzących poszczególne zajęcia przewidziane w programie Szkolenia, o czym poinformuje Klienta najpóźniej w terminie 3 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie programu Szkolenia, nie później jednak niż do końca dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia Klient, według swego uznania, może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu i żądać zwrotu całości uiszczonej Opłaty za Szkolenie, co nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora żądania.

 6. Klient niebędący Konsumentem ma prawo zmienić osoby delegowane do udziału w Szkoleniu w charakterze Uczestników nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

 

§ 9

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH

 

Klient zawierający Umowę z Organizatorem na uczestnictwo w Szkoleniach, w ramach których przewidziano zajęcia praktyczne (Szkolenia Praktyczne), oświadcza i zobowiązuje się, że:

 1. Stan zdrowia Uczestnika w pełni pozwala na wzięcie udziału w Szkoleniu Praktycznym organizowanym przez Organizatora.

 2. W trakcie Szkolenia Uczestnik nie będzie w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać jego sprawność psychomotoryczną i podejmowane decyzje w trakcie udziału w Szkoleniu.

 3. Uczestnik posiada odpowiedni ubiór i obuwie sportowe umożliwiające mu bezpieczne uczestnictwo w Szkoleniu Praktycznym.

 4. Podczas Szkolenia Praktycznego Uczestnik będzie stosować się do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od osób prowadzących Szkolenie Praktyczne, w tym również nakazujących natychmiastowe zaprzestanie uczestnictwa w Szkoleniu Praktycznym w przypadku wystąpienia u Uczestnika złego samopoczucia.

 5. Uczestnik ma świadomość, że w trakcie Szkolenia może on doświadczyć m.in. skaleczeń, kontuzji, otarć, przegrzania, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem Szkolenia i że ponosi on osobiście odpowiedzialność za ich zaistnienie.

 6. Od momentu rozpoczęcia Szkolenia do chwili jego zakończenia Uczestnik będzie ponosić pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu Praktycznym.

 7. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przez Uczestnika lub w przypadku nakazania zaprzestania udziału w Szkoleniu Praktycznym nie będzie on wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, ani osób prowadzących Szkolenie Praktyczne.

 8. Przed rozpoczęciem Szkolenia Praktycznego, Uczestnik złoży pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ww. warunkami uczestnictwa w Szkoleniu Praktycznym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.


§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator oświadcza, że Szkolenie organizowane jest z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów (m.in. egzaminów instruktorskich), do których Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Szkolenia.

 2. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia.

 3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom Szkolenia są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora oraz twórców tych materiałów.

 4. Umowy zawierane są w języku polskim.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. Przy zawieraniu Umowy nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 § 1-3 Kodeksu cywilnego dotyczące ofert zgłaszanych w postaci elektronicznej.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Krakowa.

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2019 r. i jest dostępny w Serwisie pod adresem: www.inzynieriafitnessu.pl/regulamin-szkolen

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich w Serwisie pod adresem: www.inzynieriafitnessu.pl

 10. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Umów zawartych w oparciu o zgłoszenia udziału w Szkoleniu skutecznie dokonane przed datą wejścia w życie tych zmian.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik nr 1 – Regulamin Serwisu INŻYNIERIA FITNESSU www.inzynieriafitnessu.pl/regulamin-serwisu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla Konsumenta POBIERZ PLIK PDF 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w Szkoleniu Praktycznym POBIERZ PLIK PDF 

PAWEŁ

MARCIN

Inżynieria Fitnessu powstała, aby umożliwić każdemu dotarcie do najwyższej jakości informacji, które pomogą Wam w realizacji obranych celów. Zostań z nami i pomagaj w rozprzestrzenianiu się profesjonalnych praktyk i najlepszych idei treningowych.

KILKA SŁÓW O NAS

SOCIAL MEDIA

MENU

INFORMACJE

Copyright © 2018 Inżynieria Fitnessu