Regulamin sklepu

 

Dane rejestrowe aktualnej firmy

 

Paweł Łydek Company, 42-450 Grabowa,  ul. Strażacka 30/2, NIP: 6492225439

 

informacje dotyczące odstąpienia od umowy 

 

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakupu towaru lub usługi, poprzez wysłanie zgłoszenia zwrotu drogą mailową na adres inzynieria.fintessu@gmail.com. W zgłoszeniu zwrotu należy zawrzeć 

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail lub adres do korespondencji

c) nr telefonu

d) Numer zamówienia

W tytule zgłoszenia zwrotu należy wpisać “zwrot” oraz dodać numer zamówienia. 

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:

a) umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnych, jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,

b) towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.

9. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient. 

 

opis trybu reklamacyjnego

 

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: inzynieria.fitnessu@gmail.com.

3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru lub Usługi.

4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail inzynieria.fitnessu@gmail.com

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

 

sposób rozpatrywania reklamacji, dokonywania zwrotów

 

Poniższe warunki regulują zasady współpracy pomiędzy Paweł Łydek Company  z siedzibą w Grabowej (42-450) przy ulicy Strażackiej 30/2

posiadającym NIP: 649222543, (dalej zwanym jako: PŁC), a klientem (dalej zwanym jako: Zamawiający)

Reklamacje co do ilości, jakości oraz zgodności towaru z zamówieniem

Zamawiający może wnieść wyłącznie na piśmie lub poprzez e-mail w terminie 3

dni od daty odebrania towaru z magazynu PŁC, a w przypadku gdy na

zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest Zamawiającemu za pośrednictwem

poczty, kolei lub firm spedycyjnych – w terminie 3 dni od dnia dostarczenia

towarów Zamawiającemu przez przewoźnika. PŁC nie ponosi

odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub zniszczenie towarów powstałe po

wydaniu ich przewoźnikowi wskazanemu przez Zamawiającego jak też po upływie terminu na odebranie towarów przez Zamawiającego lub wskazanego przez niego przewoźnika. Pismo lub e-mail zawierające reklamację musi zostać doręczone PŁC w zastrzeżonym wyżej terminie. Reklamacja winna zawierać dokładny opis wady towaru, a w przypadku wad jakościowych oraz niezgodności z zamówieniem, reklamacja winna zawierać dodatkowo zdjęcia towaru ujawniające zgłoszone wady. PŁC zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru ponosi Zamawiający. Egzemplarze uznane przez PŁC za wadliwe zostaną naprawione lub wyprodukowane na nowo a także przygotowane do dostawy do Zamawiającego w terminie wskazanym przez PŁC. Wybór sposobu usunięcia wad należy do PŁC. W przypadku uznania przez PŁC zwróconych towarów za wadliwe, dostawa towarów naprawionych lub wyprodukowanych na nowo do Zamawiającego nastąpi na koszt PŁC.

Po przejściu własności towarów na rzecz kolejnego odbiorcy, odpowiedzialność

za jakiekolwiek wady fizyczne i prawne towaru przechodzi na Zamawiającego.

Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do

odpowiedzialności Zamawiającego.  Zwroty towaru przerobionego w

jakikolwiek sposób nie są akceptowane. PŁC nie uznaje odstępstw od

tej reguły.

Jeżeli Zamawiający składa reklamację co do wad fizycznych lub wad

prawnych towaru, a towar ten (w tym jego wysyłka) nie został opłacony przez

Zamawiającego zgodnie z umową, PŁC może wstrzymać się z wykonaniem

obowiązków do chwili uznania rachunku bankowego PŁC kwotą należną od Zamawiającego.

PŁC oraz Zamawiający wyłączają odpowiedzialność PŁC z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność przewidzianą w Regulaminie.

Za wszelkie szkody powstałe wskutek niezrealizowania lub nienależytego

zrealizowania zamówienia, PŁC odpowiada wyłącznie do wysokości

wynagrodzenia zastrzeżonego na rzecz PŁC z tytułu wykonania umowy.

Roszczenia z tego tytułu mogą być zgłaszane w terminie zastrzeżonym w pkt. 1

PAWEŁ

MARCIN

Inżynieria Fitnessu powstała, aby umożliwić każdemu dotarcie do najwyższej jakości informacji, które pomogą Wam w realizacji obranych celów. Zostań z nami i pomagaj w rozprzestrzenianiu się profesjonalnych praktyk i najlepszych idei treningowych.

KILKA SŁÓW O NAS

SOCIAL MEDIA

MENU

INFORMACJE

Copyright © 2018 Inżynieria Fitnessu