REGULAMIN SERWISU

WWW.INZYNIERIAFITNESSU.PL

 

DROGI UŻYTKOWNIKU!

 

Dziękujemy, że odwiedziłeś Serwis internetowy INŻYNIERIA FITNESSU ( www.inzynieriafitnessu.pl ). Poniżej znajdziesz garść informacji związanych z działalnością naszego Serwisu, w tym:

 • kto jest jego Administratorem;

 • jakie usługi świadczymy w ramach Serwisu oraz na jakich zasadach to się odbywa;

 • informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

 • procedurę składania uwag i reklamacji w związku z naszą działalnością w ramach Serwisu;

 • politykę korzystania przez nas z plików Cookies zapisywanych na Twoich urządzeniach,

i wiele innych, przydatnych oraz wymaganych prawem informacji.

 

Ważna uwaga na początek – korzystając z Serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią niniejszego Regulaminu, a także zobowiązujesz się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami tego Regulaminu. W szczególności pamiętaj, że przy korzystaniu z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste innych osób.

 

 1. ADMINISTRATOR SERWISU
   

Administratorem Serwisu INŻYNIERIA FITNESSU jest Paweł Łydek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Łydek Company, adres: ul. Strażacka 30/2, 42-450 Grabowa, NIP: 6492225439, REGON: 380434014, adres e-mail: inzynieria.fitnessu@gmail.com .

 

Kontakt z Administratorem możesz nawiązać listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – kierując wiadomość na odpowiedni, wskazany powyżej adres.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
   

Do korzystania z funkcjonalności Serwisu potrzebujesz:

 1. urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,

 2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – niezbędne w przypadku wykorzystania niektórych funkcjonalności Serwisu;

 3. włączonej obsługi plików Cookies – niezbędne w przypadku chęci wykorzystania niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

 1. USŁUGI W RAMACH SERWISU
   

Na łamach Serwisu prowadzimy:

 1. działalność edukacyjną;

 2. promocję usług własnych oraz naszych współpracowników, takich jak: treningi personalne, konsultacje specjalistyczne i szkolenia;

 3. zapisy na organizowane przez nas szkolenia.

 

 1. EDUKACJA
   

Na łamach Serwisu staramy się przybliżyć jego Użytkownikom profesjonalne praktyki i najlepsze idee treningowe. Realizujemy to na różnorakie sposoby – zarówno publikując teksty, jak i prezentując przygotowane przez nas grafiki oraz klipy wideo.

 

 1. PROMOCJA USŁUG
   

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy Ci treningi personalne, konsultacje specjalistyczne i różnorakie szkolenia. Oferty te przybierają postać odpowiednich wpisów w naszym Serwisie, z którymi może zapoznać się każdy Użytkownik Serwisu.

 

Ponadto prowadzimy promocję naszych usług w formie wiadomości e-mail przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (newsletter), na których otrzymywanie możesz wyrazić zgodę poprzez przesłanie nam swojego adresu e-mail wykorzystując formularz udostępniony w Serwisie. W ramach newslettera możemy przekazywać Ci również informacje handlowe naszych partnerów oraz współpracowników (np. trenerów personalnych i szkoleniowców), na co również wyrażasz zgodę przesyłając nam swój adres e-mail za pośrednictwem ww. formularza. O zasadach wycofania zgody na otrzymywanie newslettera przeczytasz w dalszej części Regulaminu.

 

 1. SZKOLENIA
   

W Serwisie prowadzimy zapisy na organizowane przez nas Szkolenia, do udziału w których serdecznie zapraszamy. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), za pomocą formularzy, jak również za pośrednictwem naszych partnerów, np. EVENEA (EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, https://evenea.pl).

 

Podstawowe warunki uczestnictwa w poszczególnych Szkoleniach znajdziesz w ich opisie opublikowanym w naszym Serwisie. Ponadto, Szkolenia prowadzimy na zasadach wskazanych w Regulaminie Szkoleń, który znajdziesz pod tym linkiem www.inzynieriafitnessu.pl/szkolenia. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Szkoleniu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią Regulaminu Szkoleń, oraz że zobowiązujesz się stosować do jego zapisów.

 

 1. KONTAKT Z NAMI
   

Serwis umożliwia Ci nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz odpowiednich formularzy kontaktowych, w szczególności w celu zakomunikowania nam chęci nawiązania współpracy w zakresie treningów personalnych lub konsultacji specjalistycznych.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
   

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu możesz kierować na adres e-mail: inzynieria.fitnessu@gmail.com lub przesyłać listem poleconym na adres Administratora (ul. Strażacka 30/2, 42-450 Grabowa) niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim Cię nie dotyczy, jeżeli jesteś Konsumentem.

Pamiętaj, że prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. Twoje dane (w tym jego imię, nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów: nazwę, adres kontaktowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania tej osoby w związku ze złożoną reklamacją),

 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

 3. Twoje oczekiwania.

 

Twoją reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Cię o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

Zastrzegamy sobie prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych powyżej lub które zostały wniesione po terminie. Zdanie poprzednie Cię nie dotyczy, jeżeli jesteś Konsumentem.

 

Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji, oznacza to, że uznaliśmy tę reklamację za uzasadnioną.

 

 1. DANE OSOBOWE
   

Zapisując się na szkolenie, odstępując od umowy, składając reklamację, wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera czy po prostu kontaktując się z nami za pośrednictwem Serwisu, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, wbrew przepisom prawa i zapisom niniejszego Regulaminu.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
   

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów w zakresie gromadzonych przez nas danych osobowych, a w szczególności zapewniamy, że dane te są:

 1. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 2. przetwarzane zgodnie z prawem;

 3. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

 

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

W ramach Serwisu udostępniamy Ci następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

 • Certyfikat SSL.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA
   

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo do sprostowania danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO (przepisy te możesz znaleźć m.in. tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL ). Zachęcamy do zapoznania się z tymi regulacjami. Pamiętaj jednak, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie zawsze będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by poniżej, w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych, wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

 

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ponadto, zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane osobowe na Twój temat posiadamy, w jakich celach je przetwarzamy, a także chcąc skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych. Aby to zrobić wystarczy, że skontaktujesz się z Administratorem Serwisu – dane kontaktowe znajdziesz na wstępie niniejszego Regulaminu. Zachęcamy Cię również do kontaktu z Administratorem w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 

 1. OPERACJE NA DANYCH OSOBOWYCH - CELE, PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES ORAZ OKRES PRZETWARZANIA
   

Zwracamy uwagę, że podstawa prawna, zakres jak również okres przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jest zależny od tego, w jakim celu te dane są zbierane. Tymi celami jest w szczególności wykonanie na Twoją rzecz poszczególnych operacji - usług w ramach działalności Administratora:

 

 1. NEWSLETTER
   

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz wyrazić na to zgodę przekazując nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera udostępnionego w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

 

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

 

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W celu rezygnacji z newslettera skontaktuj się z Administratorem Serwisu listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe znajdziesz na początku niniejszego Regulaminu.

 

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Ponadto przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

 1. SZKOLENIA
   

Zgłaszając swoje uczestnictwo w Szkoleniu, musisz podać dane niezbędne do rejestracji przez nas takiego zgłoszenia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego zgłoszenia udziału w Szkoleniu.

 

Dane przekazane nam w związku ze zgłoszeniem, przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia rachunku lub faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia rachunku/faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane przez Ciebie podane przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi szkoleniowej, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a w przypadku wszczęcia postępowań w tym zakresie – do czasu ich prawomocnego zakończenia. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać rachunki/faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

W przypadku danych przekazanych nam w ramach zgłoszenia nie masz możliwości sprostowania tych danych po zakończeniu świadczenia przez nas usługi szkoleniowej. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w rachunkach/fakturach. Możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

 1. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
   

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

 

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

 

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy. Możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych.

 

 1. KONTAKT E-MAIL
   

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail oraz imię i nazwisko jako dane nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.

 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane przez nas w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

 1. ODBIORCY DANYCH
   

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług (np. innym trenerom personalnym albo szkoleniowcom współpracującym z Administratorem).

 

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Administrator Serwisu powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług:

 • technicznych i informatycznych, umożliwiającym przetwarzanie danych,

 • teleinformatycznych, umożliwiającym przesyłanie wiadomości mailowej lub sms,

 • obsługi płatności za usługi,

 • informatycznych, księgowych, prawnych itd.

 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
   

Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Twoje interesy.

 

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

 1. PLIKI COOKIES
   

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików Cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch w Serwisie, prowadzimy statystyki, jak również podejmujemy działania remarketingowe.

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie, tymczasowe informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca nasz Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania możesz znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu w następujących celach:

 1. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu;

 2. dostosowywania zawartości strony Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;

 3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu, pomocnych przy administrowaniu nim;

 4. prowadzimy działalność remarketingową naszych usług, promujemy nasz Serwis w wyszukiwarkach internetowych oraz na stronach osób trzecich.

 

Co do zasady, większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – miej jednak na uwadze, że w tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności naszego Serwisu.

 

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas w ramach Serwisu z plików Cookies powinieneś odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz w dziale pomocy używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

 1. NARZĘDZIA GOOGLE
   

W celu analizy ruchu w Serwisie korzystamy z narzędzia Google Analytics udostępnianego przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.

 

W ramach Google Analytics korzystamy również z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads w celu prowadzenia działań remarketingowych, promocji naszego Serwisu w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich.

 

Google LLC wykorzystuje pliki cookie w celu identyfikacji sesji – pliki w zakresie przekazywanym do Google LLC nie przechowują i nie przesyłają żadnych danych osobowych. Niezależnie od tego, Google LLC zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych z uwagi na przystąpienie do programu Tarczy Prywatności (EU-US-Privacy Shield). Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono adekwatność stopnia ochrony danych osobowych u podmiotów, które przystąpiły do tego programu.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki Cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu przez Google Analytics, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Możesz również dezaktywować pliki Cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com . Ponadto, wykorzystywanie plików Cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej (patrz wyżej).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   

Zwracamy uwagę, że Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zachęcamy Cię, abyś o przejściu na inne strony internetowe zapoznał się z regulaminami i politykami prywatności tam ustalonymi, gdyż zapisy niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie naszego Serwisu.

 

Oświadczamy, że treści dostępne w Serwisie nie mają charakteru bezprawnego, a Administrator posiada wszelkie prawa do ich rozpowszechniania.

 

Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie. Nie wykluczamy jednak możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy naszego Serwisu.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

 

PAWEŁ

MARCIN

Inżynieria Fitnessu powstała, aby umożliwić każdemu dotarcie do najwyższej jakości informacji, które pomogą Wam w realizacji obranych celów. Zostań z nami i pomagaj w rozprzestrzenianiu się profesjonalnych praktyk i najlepszych idei treningowych.

KILKA SŁÓW O NAS

SOCIAL MEDIA

MENU

INFORMACJE

Copyright © 2018 Inżynieria Fitnessu